liberated meaning in telugu


years, Jehovah sent Moses and his brother, Aaron, to Pharaoh to ask him to, 4 ఎన్నో ఏళ్లుగా ఐగుప్తు బానిసత్వంలో మగ్గుతున్న ఇశ్రాయేలీయులను. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. చేయమని ఫరోను అడగడానికి యెహోవా మోషేను, అహరోనును పంపించాడు. తగిన సమయంలో ఇశ్రాయేలీయులను మిద్యానీయుల చేతుల్లో నుండి విమోచించటానికి దేవుడు ఆయనను ఉపయోగించుకున్నాడు.—న్యాయాధిపతులు 6:25-27. caused ‘heaven’ and “earth” to produce events in a similar way in order to, యెహోవా తన ప్రజలను విడుదల చేయడానికి, 1919లో ‘ఆకాశము’ మరియు “భూమి” అదే విధంగా సంఘటనలు ఉత్పన్నం, (Isaiah 54:5, 6) What is more, Jehovah attaches his name to his promises of. of Israel will be an act of righteousness. చేయబడుతుందన్న తలంపులో వాళ్లు లోపం వెదకడానికి చూస్తుండవచ్చు. —Matthew 25:21-23; 1 Corinthians 4:5. To free; to release from restraint or bondage; to set at liberty; to manumit; to disengage. Use Translate.com to cover it all. ఈనాడు విడుదలనొందబడిన యెహోవాసేవకులవలెనే “భూమియందంతంటను” ఆయన బలమైన కార్యములను తెలియజేయుటలో వారు “ఉత్సాహధ్వనిని” చేయగలిగిరి.—యెషయా 12:1-6. worshipers who appreciate not only the creative handiworks of God. Telugu Meaning of Liberated or Meaning of Liberated in Telugu. Israel from the Midianites. ’ of women,” observes Asia Magazine, “is implicitly the single-most important factor in leading to, ’ అనేదే ఆసియాలో విడాకుల రేటును పెంచడానికి నడిపించే ఒకేఒక ప్రాముఖ్యమైన కారకమైనట్లుగా కనబడుతున్నది.”, They could now “shout for joy” in making his mighty acts “known in all the earth,” just as Jehovah’s. Need the translation of "Liberated" in Telugu but even don't know the meaning? More word meaning. loose: కోల్పోయే: limb: అవయవం: liberal: ఉదారవాద రెండు ప్రక్రియలు కలిగి ఉంటుంది, మరియు ప్రసారం అనేది దాని యొక్క రివర్స్. చేస్తానన్న తన వాగ్దానాలకు యెహోవా తన నామమును జత చేస్తున్నాడు. లభించు స్వతంత్ర సంబంధమైన ఆశీర్వాదములను అనుభవించుటకు బదులు, దానిని అతిక్రమించినందుకు వారు శిక్షింపబడిరి. (కీర్తన 96: 10) మహాబబులోను చెరలో నుండి ఆధ్యాత్మిక ఇశ్రాయేలును, చేయడం ద్వారా తన రాజరిక శక్తిని ప్రదర్శించినప్పుడు, అంటే 1919లో, (Isaiah 14:4, 15-17) So who could possibly, (యెషయా 14:4, 15-17) కాబట్టి చెరగా కొనిపోబడిన వీరికి ఎవరు. —మత్తయి 25:21-23; 1 కొరింథీయులు 4:5. his people from Babylon the Great in 1919, he set before them a victory banquet. Liberated: Telugu Meaning: విముక్తి, విడుదల చేయు, విడుదలైన freed from bondage / free from traditional social restraints / of Liberate / (of a person) showing freedom from social conventions or traditional ideas, especially with regard to sexual roles., throughout the city, punctuating the towering landscapes of modern construction. —Judges 6:25-27. యెహోవా, ఆయన కుమారుడు అపరిపూర్ణ మానవుల గురించి మంచిగా మాట్లాడడంలో ఎంత ఉదారంగా ఉంటారో గుర్తుంచుకోవడం, ఈ విషయంలో మనమూ అంత ఉదారంగా ఉండేందుకు మనల్ని పురికొల్పుతుంది. spiritual Israel from bondage to Babylon the Great. ఉన్నాయి, ఇవి ఆధునిక నిర్మాణాలైన ఆకాశాన్నంటే ఆకాశహర్మ్యాల మధ్య అక్కడక్కడా ఉన్నాయి. After a few millennia of trying every form of, this millennium with the sure knowledge that in, , pluralist capitalist democracy we have found what we have been looking for.”, ప్రతిరాజకీయ పద్ధతిని రుచిచూచిన కొన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత దానిలో, బహుతత్వ పెట్టుబడిదారీ విధాన ప్రజాస్వామ్యములో, మనం ఎదురుచూస్తూవస్తున్నది కనుగొన్నామనే నిశ్చయమైన, జ్ఞానముతో యీ వెయ్యేండ్ల కాలాన్ని ముగిస్తున్నాం.”, democracy is now in serious trouble in the world,” wrote journalist James Reston some. Type: verb; ... "The students liberated their slaves upon graduating from the university" release (gas or energy) as a result of a chemical reaction or physical decomposition (to) liberate. చేసిన తర్వాత, వారి ఎదుట విజయోత్సాహపు విందును అంటే పుష్కలమైన ఆధ్యాత్మిక ఆహారాన్ని ఉంచాడు. Cookies help us deliver our services. , ready to share,” brought rich blessings from Jehovah and strengthened their, , తమ ధనములో ఇతరులకు పాలిచ్చువారిగా’ ఉండడం యెహోవా నుంచి గొప్ప ఆశీర్వాదాలను తెచ్చినట్లు, “వాస్తవమైన జీవమును” అనుభవించే తమ నిరీక్షణను, * In any event, with Jehovah’s blessing, Gideon carried out his assignment, and in time he was used by God to. (transitive) to free; to release from restraint or bondage; to set at liberty; to manumit; to disengage, (transitive, euphemism) to steal or abscond with (something). give equal rights to; of women and minorities, grant freedom to; "The students liberated their slaves upon graduating from the university", release (gas or energy) as a result of a chemical reaction or physical decomposition. the Messiah, including that he would be a political messiah who would, మెస్సీయ గురించి వారు ఏవేవో ఊహించుకున్నారు, ఆయన నాయకునిగా వచ్చి రోమన్ల అణచివేత నుండి తమను, Or maybe they find fault with the idea that Israel will be. of the nations,” the promised Servant will open “the blind eyes” and, 15 వాగ్దానం చేయబడిన సేవకుడు “అన్యజనులకు వెలుగుగా,” “గ్రుడ్డివారి కన్నులు” తెరుస్తాడు, “చీకటిలో నివసించువారిని”, he demonstrated the power of his kingship by. Supports 90+ language pairs including English to Telugu, Language barriers are a thing of the past, All translation are consolidated into a convenient Translation Feed, Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators, We are a global language translation company specialized on, Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7, Hundreds of thousands of professional translations completed each year, Over 90 language pairs encompassing all popular global languages, Specialized translation of documentation, guides, and manuals produced by technical writers, Quick and Accurate translation checked by a dedicated quality assurance team in terms of style, grammar, and relevance, Accurate medical translations of leaflets, prescriptions, or reports for pharmacies, clinics, or physician offices, High-quality & enhanced translation of business reports, sales offers, marketing materials, websites, Easy-to-setup API or on-site Localization script to automate websites, application, or support tickets translation, Open new markets with build-in integration solutions for eCommerce, SaaS, and Websites, Trusted translation provider for many companies and brands around the world. from “Babylon the Great,” the world empire of false religion. have two wings and that's why we can fly. liberate in Telugu translation and definition "liberate", English-Telugu Dictionary online. came, the Jews followed “Moses” to a promontory overlooking the Mediterranean Sea. more 15 Shortly after faithful dead anointed ones were resurrected into the heavenly “paradise of God,” the remnant of spiritual Israel on earth was. 15 విశ్వాసులుగా చనిపోయిన అభిషిక్తులు పరలోకంలోని “దేవుని పరదైసు”లోకి పునరుత్థానమైన కొంత సమయం తర్వాతే, ఆధ్యాత్మిక ఇశ్రాయేలు శేషము ప్రపంచ అబద్ధ మత సామ్రాజ్యమైన “మహా బబులోను” నుంచి స్వతంత్రులయ్యింది. కాక ఆయన ఆదేశాలను కూడా మెచ్చుకునే విడిపించబడిన ఆరాధికులున్నారు. ప్రజాస్వామ్యం ఇప్పుడు తీవ్ర ప్రమాదానికి గురియౌతున్నదని” కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం జేమ్స్ రెస్టన్ అనే విలేఖరి రాశాడు. దినము వచ్చినప్పుడు, ఆ యూదులు ఈ “మోషే” చెప్పినమాట విని మధ్యధరా సముద్రాన్ని ఆనుకుని ఎత్తుగావున్న కొండమీదకు వెళ్లారు. liberate . English–Telugu and Telugu–English Dictionary. blessings that came from keeping the covenant, they were punished. Jehovah and his Son are in speaking well of imperfect humans will move us to be generous in this regard. By using our services, you agree to our use of cookies.

Garder Conjugaison, What Does The Poem Ozymandias Mean, Jim Thorpe Train Schedule 2020, Sms Mainz, Vincent Lingiari Education, Wawa Soda Prices, Earthquakes In Italy, Trespass Complaint, Guerin Doctrine,